Vizija vrtca

»CELOSTEN PRISTOP K SREČNEMU, ZDRAVEMU IN SPROŠČENEMU OTROŠTVU«

V šolskem letu 2023/2024 bo naša prioriteta igra, kot primarna otrokova dejavnost. Gre za njeno poglobljeno načrtovanje, organizacijo prostora, z redno menjavo kotičkov in igralnega materiala, za pripravo čimbolj zanimivih izzivov, ki pritegnejo pozornost otrok in vplivajo na njihovo aktivnost ter koncentracijo. Prav tako za podrobno in premišljeno evalvacijo vseh aktivnosti ter opazovanje otrok.

Naše vrednote

To je vrtec, ki nudi otrokom varno, prijazno in spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni ter ustvarjalni otroci in odrasli.                      

Vrtec, v katerem razvijamo partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu.

Pomagamo otroku, da naredi sam.

Pustimo otroku biti otrok.

Sledimo novim spoznanjem, vnašamo novosti, poglabljamo znanje in ga vtkemo v življenje in delo vrtca. Vzgojno delo gradimo na otrokovih zmožnostih in omogočamo otrokom veliko prostora za igranje, raziskovanje, pridobivanje novih doživetij, iskanje lastnih poti razmišljanja in učenja ob igri. Želimo si, da bi se nadaljevalo dosedanje uspešno sodelovanje s starši na vseh nivojih, od načrtovanja dejavnosti do njihove realizacije. Dosedanja praksa je pokazala, da je vključevanje staršev v delo in življenje vrtca zelo pomembno. Njihova vloga je velikega pomena in vpliva na načrtovanje dela v oddelku, ki temelji na potrebah, željah in interesu otrok. Komunikacija med otrokom, starši in vzgojitelji mora potekati po načelu zaupljivosti in strpnosti.

Prizadevamo si:

 • za vsestranski razvoj otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti;
 • za pripravo otroka na odgovorno življenje v družbi v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva, med različnimi narodi, etičnimi, narodnimi in verskimi skupinami (29. člen Konvencije o otrokovih pravicah);
 • za krepitev spoštovanja otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in vrednot, nacionalnih vrednot države, iz katere izhaja, in civilizacij, ki se razlikujejo od njegove lastne (29. člen Konvencije o otrokovih pravicah);
 • za omogočanje ustreznih pogojev za otrokov osebnostni razvoj ob spoštovanju njegovega dostojanstva, svobode in pravic (26. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah);
 • za spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja;
 • za spodbujanje spontanega navdušenja nad učenjem in za pridobivanje znanja ob izkušnjah v odnosu do prostora, stvari in drugih ljudi;
 • za zagotavljanje otrokove varnosti;
 • za spodbujanje čuta za red in urejenost (okoljska vzgoja);
 • za pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovo integracijo v redne oddelke vrtca;
 • za razvijanje skrbi za zdravje (ponudba uravnotežene prehrane, kultura prehranjevanja, gibanje in bivanje v naravi);
 • za vpliv na kakovost življenjskega okolja, tudi za otroke izven našega vrtca (popoldanske delavnice, predstave,praznovanja, odprta vrata vrtca)
 • za zagotavljanje višje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu z evalvacijo, samoevalvacijo in refleksijo dela;
 • da se kot strokovni delavci v kontekstu vseživljenjskega učenja izobražujemo in vnašamo pozitivne spremembe v vzgojno-izobraževalno delo,
 • da kot posamezniki prispevamo k pozitivni klimi v delovnem okolju;
 • da se usposabljamo za uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in uvajanje le-teh v življenje in delo vrtca.

Vrednote vrtca

Vrednota je nekaj vrednega, nekaj kar nas bogati in vodi naša prizadevanja za izboljševanje življenja v vrtcu. V vrtcu si prizadevamo posredovati vrednote z vzgledom in moralnim presojanjem. Ob upoštevanju dejstva, da je otrok v predšolskem obdobju sposoben sprejeti in ohraniti najpomembnejše sporočilo za kasnejše počutje, odločanje in življenje, je toliko bolj pomembno spoznanje, da mu z vzgledom in besedami posredujemo tiste vrednote, ki mu bodo pri tem pomagale.

Osnova naše vzgoje je dober odnos med vsemi odgovornimi za vzgojo – med starši in vzgojitelji, vzgojitelji in otroki, ter med nami zaposlenimi.

Vrednote, ki so za nas ključnega pomena in se vseskozi prepletajo pri delu v kolektivu so:

 • PRIJAZNOST – verjamemo, da je prijaznost pogoj za dober medčloveški odnos in sožitje;
 • ODGOVORNOST – smo odgovorni ljudje do organizacije, otrok in soljudi;
 • ODLIČNOST – svoje delo opravljamo kakovostno in strokovno;
 • USTVARJALNOST – iščemo nove izzive in ustvarjalne rešitve za dosego skupnih ciljev;
 • ODPRTOST – sodelujemo z vsemi, ki prispevajo h kakovosti vzgoje in izobraževanja, skrbi za zdravje in kakovosti življenja in dela;
 • POŠTENOST – sposobni smo pogledati vase in kritično presojati;
 • ZANESLJIVOST – lahko se obrnejo na nas, ker vedo, da bomo dobro opravili;
 • STRPNOST – pripravljeni smo poslušati in vsakemu dati možnost, da pove, kar misli, sprejemati različnost, izogibamo se žaljivk, veliko nam pomeni spoštljiv odnos;
 • ODKRITOST – sposobni smo povedati, če mislimo drugače, pogledati drugače in ostati prijatelji;
 • PRIJATELJSTVO – je nekaj velikega in ko je zares veliko, ga ni mogoče izraziti z besedami, ampak ga je mogoče izkusiti;
 • DOBRA VOLJA – veliko dobre volje je v nas samih;
 • OTROCI – verjamemo, da so naše največje bogastvo in si zaslužijo kakovostno vzgojo in izobraževanje v vrtcu.

 

 

POSLOVNI ČAS VRTCA ČRNA NA KOROŠKEM: od 7-8 ure in od 12-14 ure.