Svetovalna delavka

Vesna Trop

Svetovalna delavka je dosegljiva osebno v prostorih šole vsak dan od 9.00 do 13.00 ure. Za prost termin pogovora se predhodno dogovorite po telefonu ali e-pošti.

 

Cilji in naloge svetovalne službe

Svetovalna služba skupaj z ostalimi strokovnimi delavci sodeluje pri uresničevanju temeljnega cilja vrtca – optimalnega razvoja otrok. Naloge in cilji svetovalnega dela se izvajajo v skladu s  programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu ter glede na dogovore z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci.

Prednostna naloga svetovalne službe je strokovna podpora otrokom, družinam in strokovnim delavcem. S svojim delovanjem ozavešča starše in strokovne delavce o značilnostih razvoja otrok in s tem spodbuja uglašenost odraslih na otrokove potrebe. Poudarek je na preventivnem delu, ki poteka prek izvedbe preventivnih programov ter spremljanja in zaznave otrok, ki potrebujejo pomoč. Svetovalna služba izvaja svetovalne pogovore z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami. Redno se vključuje v skupine otrok in sodeluje z vzgojiteljicami in njihovimi pomočnicami pri izvajanju dejavnosti. Nudi tudi individualne ure pomoč posameznim otrokom.

Najpogostejše teme o katerih se lahko pogovorite s svetovalno delavko so:

  • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, težave pri uvajanju v vrtec.
  • Značilnosti razvoja pri otroku.
  • Značilnosti vzgojnega postopanja za različna starostna obdobja.
  • Vstop v šolo, možnost odložitve šolanja.
  • Svetovanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanje, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje …).
  • Svetovanje ob večjih spremembah v družini ali kritičnih situacijah (rojstvo 2. otroka, ločitev staršev, selitev, hujša bolezen bližnjega ali smrt v družini, žalovanje …).
  • Svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju.
  • Postopki usmerjanja za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.